เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 ราย 1.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตำแหน่ง ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกา ในศาลฎีกา 2.นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 3. นายจิรนิติ หะวานนท์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการทั้ง 3 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 มิถุนายน 2563