ชี้ทราบแล้วถึงข้อจำกัดหลายประการ สั่งประชุมก.พ.อ.นัดพิเศษในสัปดาห์นี้ หาทางออกให้ทุกฝ่าย

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.กระทรวงอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับ รศ. ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์) ที่ กพอ. ได้ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากการหารือ ทำให้ได้ทราบถึงข้อจำกัดหลายประการของประกาศฉบับนี้ และตนได้สั่งการให้มีการประชุม ก.พ.อ. นัดพิเศษภายในสัปดาห์นี้เพื่อหาทางแก้ไขให้แก่ทุกฝ่าย โดยเห็นว่าการขอตำแหน่งวิชาการต้องมีหลักการสองประการ คือ ประการที่หนึ่ง มีความสอดคล้องกับประเด็นสำคัญเร่งด่วนของประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องเป็นโจทย์ของต่างประเทศ แต่ต้องสามารถแข่งขันกับโลกได้

และ ประการที่สอง ต้องมีความเข้มข้นทางวิชาการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในแต่ละสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวคือ แนวทางการแก้ไขข้อจำกัดจากประกาศ ก.พ.อ. จะต้องให้ความสำคัญกับบริบทที่แตกต่างของแต่ละสาขาวิชา โดยจะเแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งหลังการประชุม ก.พ.อ. นัดพิเศษในสัปดาห์นี้