การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA จัดโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลจังหวัดแห่งละ 10 ล้านบาท จำนวนโรงพยาบาล 77 แห่งทั่วประเทศรวมเป็นเงิน 770 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการของโรงพยาบาลให้กับประชาชน และช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

วันที่ 29 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ผิวสุข ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้มอบในพิธีส่งมอบเงินจำนวน 10 ล้านบาทในโครงการพีเอสอนุพันธ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้แทนรับมอบอาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิชั้น 5 ห้องประชุมพญาแล

ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ไม่เพียงให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจดูแลชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลผ่านกระทรวงสาธารณสุข 77 แห่งโรงพยาบาลจังหวัดละ 10 ล้านบาท โครงการดังกล่าวครอบคลุมถึงการสร้างความร่วมมือพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างมาตรฐานละยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ

ด้าน นายมนตรี ผิวสุข ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า สำหรับโครงการ PEA สนับสนุนคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย PEA งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดจำนวน 77แห่งๆ ละ 10 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 770 ล้านบาทแบ่งการสนับสนุนงบประมาณเป็น 2 ช่วงคือปี 2562 จำนวน 30 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาทและปี 2563 จำนวน 47 แห่งเป็นเงิน 480 ล้านบาท โดยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 4 แห่งได้แก่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลชัยภูมิซึ่งมีกำหนดมอบงบประมาณในวันนี้

และเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด19 ที่มีการแพร่ระบาดผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าร่วมกันจัดทำอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าเฟซชิลด์เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใส่ป้องกันการติดเชื้อพร้อมสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลที่ออกแบบและผลิตโดยพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสหัวปั้มขวดเจล เราชาว PEA พร้อมที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับสังคมและมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนสืบต่อไป