ผู้ช่วย รมว.แรงงานเปิดงานโครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน" รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศ วรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการจัดงาน โครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนในโอกาสเป็นประธานในการจัดงาน Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตนที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ว่ากระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีนโยบายที่เน้นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุก ให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการ โดยให้ความสำคัญ ในเรื่องสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลัก ในการจัดงานในวันนี้

“รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะโครงการนี้สามารถสนองตอบสภาพปัจจัยซึ่งประเทศไทย และทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่สะอาด เป็นประโยชน์ เหมาะสม ถูกหลักอนามัย และมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกาย และใจ รวมทั้งแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมด้านสุขภาพ ผ่านหลักการ 3 H ได้แก่ Helping การดูแลให้ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน Healthy การส่งเสริมให้มีสุขภาพและป้องกันโรคให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน Harmless การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอันตรายและสร้างความปลอดภัยทั้งในการทำงาน และนอกเวลาการทำงาน”

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการจัดงาน “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้ว่า การดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สถานพยาบาลและหน่วยงานภาคีเครือข่าย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญกับสำนักงานประกันสังคม ร่วมกันรณรงค์การขับเคลื่อนการจัดงาน โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ “ป้องกันก่อนเยียวยา” และเรื่องโรคจากการทำงาน

ขณะเดียวกันได้มีการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี การจัดนิทรรศการด้านการฝึกอาชีพ ด้านการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี และนิทรรศการส่งเสริม ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรมของสำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยดำเนินการตามหลักการ Social distancing เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

อย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงานมีความตั้งใจที่จะดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน การเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในชีวิตต่อไป