มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย ร่วมกับ เครือข่ายผู้ผลิตหนังอิส ระ Moving Image จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อ การเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน จัดฉายภาพยนตร์สั้นสะท้อนประเด็นปัญหาครอบครัวไทย 3 เรื่อง ได้แก่ 1)คำตอบ เรื่องราวของครอบครัว แม่เลี้ยงเดี่ยว 2) HP Health Point ครอบครัวที่มีปัญหาความสัมพั นธ์อันร้าวฉานของพ่อและแม่ และ 3) Twilight of Ours ครอบครัวที่ถูกทิ้งร้าง พร้อมเปิดวงเสวนาในประเด็น " At The Family Short Film " ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับส นุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ(สสส.) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น ณ โรงละครเล็ก หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ .. ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทร. 087-3024761 และ 08-46160202 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย !!