เมื่อ 26 มี.ค.63 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณา จักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.) โดย พลเรือตรี ภูมิพันธุ์ นิลกำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานประ สานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำ นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (รอง ผอ.สง. ปรมน.ทร.) นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพเรือ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และพิการทางร่างกาย เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ในการดำเนินชีวิต ณ ตำบลท่าแฉลบ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี