เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร นำโดยนายพรชัย จันทร์เอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายศักดิ์ เกียรติวินัยสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร,พันเอก ทินกร เปรมมณี รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร และ ว่าที่ร้อยตรี กันตภณ หมดมลทิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ส่งพนักงาน,ลูกจ้าง ไปทำการอบรมส่งเสิรมอาชีพระยะสั้นให้กับ ประชาชน ในตำบลทะเลชุบศร อาทิการทำหมอน หลอดกาแฟ รีไซเคิล,การถนอมอาหาร,ผลไม้ลอยแก้ว,สอนการทำนมสด สตอเบอรี่ สไตล์เกาหลี,สอนการบำรุกรักษารถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และส่งเสริมให้ประชาชนยึดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปัชญาที่ชี้แนวทางการปฏิบัติตน โดยให้ประชาชนคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดปัญหาการว่างงานอีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน