เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พบปะพูคคุยกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยมีสมาชิกปลูกผักและผลไม้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ

นายนอรดีน เจะแล กล่าวว่า โครงการนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามหลักวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานตามที่ต้องการของตลาด โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

ในจังหวัดสงขลามีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 แห่งมีสมาชิกที่ปลูกผักและผลไม้ รวมจำนวน 100 ราย เข้ารับการอบรมพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP โดยทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้จัดอบรมให้ความรู้และติดตามตรวจสอบแปลงของสมาชิก ตรวจแนะนำให้สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานได้ภายในปี 2563 ต่อไป