“โภชนาการที่ดี” เป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จึงได้ จัดโครงการ"ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนผลิตอาหารที่สมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง อันเป็นแนวทางที่ยั่งยืนในการสร้างโภชนาการให้อนาคตของประเทศ โดยหนึ่งในผลสัมฤทธิ์จากโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศคือ “โรงเรียนวัดธรรมโชติ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” นายสมเกียรติ เจริญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย ซีพีเอฟ กล่าวว่า จากนโยบายของซีพีเอฟที่ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมกับชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง ซีพีเอฟจิตอาสาของโรงงานฯ ได้ริเริ่ม “โครงการสอนน้องเลี้ยงปลาดุก” สอนเด็กๆ ได้มีความรู้ในการผลิตอาหารกลางวัน และการได้ทำกิจกรรมร่วมกันเกิดการต่อยอด อย่างเช่น เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่โรงเรียนน้ำเค็มท่วมถึง ซีพีเอฟจิตอาสาเกิดความคิดนำถังพลาสติกขนาด 200 ลิตรที่ใช้แล้วของโรงงานให้โรงเรียนใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อให้มีวัตถุดิบใหม่ๆ มาปรุงเป็นอาหารเสริมโภชนาการของน้องๆ อีกด้วย ด้าน นายศักดา วาสุกรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมโชติ กล่าวว่า โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต เป็นโครงการที่มีประโยชน์ จากเดิมที่โรงเรียนมีปัญหาเรื่องภาวะโภชนาการอยู่แล้ว และประสบปัญหาพื้นที่อยู่ในเขตน้ำเค็ม สามารถช่วยให้โรงเรียนพึ่งพาตนเองในการผลิตวัตถุดิบเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยสร้างรายได้เข้ากองทุนโรงเรียนต่อยอดการผลิตวัตถุดิบอาหารกลางวัน และสารอาหารสำคัญๆ ของเยาวชนเพิ่มขึ้น ตลอดจนยังเป็นการสอนทักษะอาชีพให้กับเด็กนักเรียน 152 คนควบคู่ไปด้วย โรงเรียนวัดธรรมโชติ เป็น 1 ใน 77 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ"ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" ที่ซีพีเอฟร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2558 เพื่อต่อยอดความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสร้างโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายปีพ.ศ.2562 เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัทรวมกว่า 17,000 คน ในโรงเรียนมากกว่า 77 แห่งมีภาวะโภชนาการที่ดี และสามารถยกระดับโรงเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบในสร้าง “อาหารมั่นคง” ของชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ