พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ข้อความว่า

ฯพณฯ นายบอรัต พาฮอ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย
กรุงลูบลิยานา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโลวีเนีย

(พระปรมาภิไธย)
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance