สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมถ่ายทอดความรู้ในการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายอารัญ จั่นจีน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้รับเชิญเป็นวิทยากร การอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การบรรยายความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการรวมกลุ่ม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 6 ตำบล วัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นโดยกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน 6 มาตรการหนึ่งในมาตรการดังกล่าว คือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ทั้งนี้หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายอารัญ จั่นจีน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ศพก. ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว จำนวน 30 ราย และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม และดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการกลุ่มและดำเนินการแบบสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และเกิดประสบการณ์ตรงในการนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน