เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสุจิตรา ถีราวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นางขัตติยา สันนะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานปิดบัญชีสหกรณ์ โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชี และงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเก้าเส้ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา