วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พน้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอโพธิ์ทอง พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผอ.รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และ อสม. มอบที่นอนลมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการกาชาดใส่ใจห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า โครงการกาชาดใส่ใจห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำงานที่บูรณาการกับภาคีเครือข่าย เพื่อสอดคล้องต่อปณิธานของชาวจังหวัดอ่างทอง ที่ว่า “คนอ่างทองไม่ทอดทิ้งกัน” โดยจังหวัดอ่างทองได้บูรณาการทั้ง 7 อำเภอ และทุกภาคส่วนปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดและอำเภอดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดอ่างทองต่อไป.