เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 มิ.ย. ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สมาคมพนักงานสอบสวน (สพส.) นำโดย พล.ต.ท.ดร.พิศาล มุขแจ้ง รองนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวน จำนวน 15 คน ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.อันเนื่องมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรมนูญ มีหน้าที่และอำนาจไต่สวนดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่ปรากฎว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งมอบสำนวนคดีอาญาจำนวนมากไปยังพนักงานสอบสวนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ทำการสอบสวน โดยอาศัยการใช้ดุลพินิจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 สมาคมฯ เห็นว่าการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด และพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่มีอำนาจสอบสวนคดีที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากทำการสอบสวนไปโดยมิชอบ พนักงานอัยการจะไม่มีอำนาจฟ้อง สร้างความเสียหายต่อการอำนวยความยุติธรรมของประเทศ สมาคมๆ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ต่อไป โดยมี พล.อ.วิทวัส รชตนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายปิยะ ลือเดชกุล ผอ.สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เป็นผู้รับเรื่องไว้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป