พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,252 ถุง ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ รวม 19 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัย และเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จำนวน 10 ครอบครัว และพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และช่วยซ่อมแซมบ้าน โรงเรือน คอกสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบราชการ เป็นการเร่งด่วน แล้ว

จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,469 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพล จากหย่อมความกดอากาศต่ำแพร่ปกคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน โรงเรือน คอกสัตว์เลี้ยง และพืชผลทางการเกษตร ในพื้นที่ 25 อำเภอ 234 ตำบล 609 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,972 ครัวเรือน โดยได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว สำหรับในวันนี้ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,252 ถุง มอบแก่ราษฎรใน 19 อำเภอ 182 ตำบล 491 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance