ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยโสธรว่าเมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสีเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในการมอบ เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการของจังหวัดยโสธรตามที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ มีผู้กู้ยืมจำนวน 28 รายรวมเป็นเงิน 870, 000 บาท นางวาสนา ทองจันทร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนเป็นทุนใช้จ่ายในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการการศึกษาและการประกอบอาชีพคนพิการซึ่งการให้กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มโดยรายบุคคลรายละไม่เกิน 60,000 บาท และรายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1,000,000 บาท และให้ผ่อนชำระภายในระยะไม่เกิน 5 ปีหรือ 50 งวดโดยไม่มีดอกเบี้ยแต่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติการให้ยืมจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยโสธรและที่ผ่านมาทางคณะกรรมการอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยโสธรที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้จำนวน 25 รายเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 3 รายรวม 28 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,000 บาท ดังนั้นในวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรจึงได้ทำพิธีมอบเงินกู้ยืม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบให้กับผู้กู้ยืมทุกรายเพื่อนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้อยู่กับสังคมอย่างมีความสุขต่อไป