กปภ

หนองคาย เปิดประตูระบายน้ำห้วยหลวง หลังเข้าสู่ฤดูฝนที่มีน้ำหลาก เป็นการพร่องน้ำเพื่อให้รองรับน้ำฝนที่ตกลงมาใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการประตูระบายน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ได้มีมติให้ชลประทานหนองคาย เป็นผู้บริหารความสมดุลของระดับน้ำ การบริการจัดการน้ำ และการระบายน้ำ ในขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เผยปีนี้ระดับน้ำในลำห้วยหลวงไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีการบริหารจัดน้ำในปี 2562 ไว้เป็นอย่างดี

จากการที่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบกับระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย เริ่มมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ คณะกรรมการบริหารจัดการประตูระบายน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จึงได้มีการประชุมหาแนวทางในการบริหารจัดการประตูระบายน้ำห้วยหลวงตอนล่าง โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ชลประทานหนองคาย เป็นผู้บริหารความสมดุลของระดับน้ำ การบริการจัดการน้ำ และการระบายน้ำ และมีความเห็นร่วมกันให้มีการยกประตูระบายน้ำห้วยหลวงขึ้น เพื่อระบายน้ำออกจากลำห้วยหลวง เป็นการพร่องน้ำในลำห้วยหลวง ให้สามารรับน้ำฝนที่ตกลงมาใหม่แล้วไหลเข้าในลำห้วยได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปิดประตูระบายน้ำห้วยหลวง เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำให้เกษตรกรได้ใช้ในการทำการเกษตรมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน ขณะนี้ปริมาณน้ำในลำห้วยหลวงมีระดับที่สูงกว่าระดับน้ำโขงอยู่ประมาณ 6 เมตร ได้มีการยกประตูระบายน้ำขึ้นจำนวน 1 บาน จำทั้งหมด 3 บาน โดยยกขึ้นสูงจากพื้น ประมาณ 1 เมตร สามารถระบายน้ำในลำห้วยหลวงลงในแม่น้ำโขงได้วันละ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนระดับน้ำโขงก็ยังคงมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวัดที่สุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 3.24 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ 39 ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.96 เมตร และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากวันนี้ระดับน้ำทางตอนเหนือ คือที่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย มีระดับเพิ่มขึ้น 8 ซม.เช่นเดียวกัน

นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดเผยเกี่ยวการบริหารจัดการน้ำห้วยหลวงตอนล่างว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการประตูระบายน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ที่อยู่ในเขตอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งประตูระบายน้ำแห่งนี้มีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเริ่มมีน้ำหลาก ประกอบกับแม่น้ำโขงก็เริ่มมีระดับน้ำที่สูงขึ้น ขณะนี้ระดับน้ำต่างกันระหว่างลำห้วยหลวงและแม่น้ำโขง คือระน้ำในลำห้วยหลวงสูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขง อยู่ประมาณ 6 เมตร คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติให้ชลประทานจังหวัดหนองคาย เป็นผู้บริหารความสมดุลของระดับน้ำ การบริการจัดการน้ำ และการระบายน้ำ

ในส่วนของการพัฒนานาลำห้วยหลวงนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ลำห้วยหลวงมีทั้งตอนบนและตอนล่าง ซึ่งลำห้วยหลวงตอนบนนั้น ได้มีการบริหารจัดการตามแนวทางของปี 2562 ที่มีการบริหารจัดการได้ผลสำเร็จ สามารถทำความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารในพื้นที่ ในการร่วมกันบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ส่วนลำห้วยหลวงตอนล่าง ก็มีแนวทางในการพัฒนาโดยชลประทานจังหวัดหนองคาย ที่มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงทางระบายน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่กระทบกับประชาชนที่อยู่ริมฝั่งทั้งสองฝั่ง นอกจากนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะมีโครงการที่จะซ่อมแซมตลิ่งให้มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถให้น้ำที่ระบายได้ไหลลงสู่น้ำโขงได้อย่างสะดวก การใช้ประโยชน์จากน้ำในลำห้วยหลวง และความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองฝั่งมีความปลอดภัยและมีความเป็นอยู่อย่างปกติ

นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับภาพรวมของปริมาณน้ำในลำห้วยหลวงนั้นปีนี้ไม่น่าเป็นห่วง เพราะในปีที่ผ่านมา สามารถบริหารจัดการน้ำโดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการประตูระบายน้ำห้วยหลวง ได้เฝ้าระวังและดูแลตลอดแนวลำห้วย อีกทั้งได้มีการเชื่อมโยงกับจังหวัดอุดรฯ ร่วมกัน ประสานงานกันในเขตที่ต่อเนื่องกัน อีกทั้งประชาชนที่ใช้ประโยชน์ได้มาร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้.