ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการับมอบหุ่นยนต์ ช่วยเหลือทางการแพทย์ IRAPS SHaRE aGIVER หรือหุ่นยนต์แบ่งปัน จาก นายปฎิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน ) พร้อมคณะผู้บริหาร โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ฯ เข้าร่วมในพิธี นาย ปฎิภาณ สุคนธมาน กล่าวว่า ในนามของกลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) มีความยินดี ที่ได้ส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ IRAPS SHARE. aGIVeR ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-วอร์)/หรือ หุ่นยนต์แบ่งปัน ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในวันนี้ จากสภาวะวิกฤติของสถานการณ์ C0VID-19 ที่เราประสบกันทั่วโลกนั้น GC ในฐานะภาคเอกชน ได้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญ จึงได้คิดค้นและนำศักย ภาพของบริษัทฯ ตลอดจนบุคลากรและจากเคมีภัณฑ์ขององค์กร ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศกำลังขาด แคลนและประสบปัญหาที่ไม่สามารถหาซื้อได้ และอีกหลายอย่างที่จำเป็นก็ไม่สามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้ เช่นเดียวกัน GC จึงได้นำผลิตภัณฑ์ขององค์กร รวมถึงคิดค้นและพัฒนาเพิ่มเติมร่วมกับพันธมิตร ผลิตอุปกรณ์ทดแทน เพื่อใช้ในภาวะวิกฤติโควิด 19 มอบให้โรงพยาบาล ในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง และจากความสำเร็จที่เป็น Key Succes Factor จนนำมาสู่การส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ IRAPS SHaRE aGIVER หรือหุ่นยนต์แบ่งปัน"ในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือของ GC และพันธ มิตรได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบความแม่นยำขั้นสูง (RAP) มหาวิทยาลัยเหคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ นครเหนือ โดยทีมแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย 8 สมัย และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ที่มุ่งมั่นตั้งใจนำนวัตกรรมและความเชี่ยว ชาญของแต่ละภาคส่วน มาพัฒนาร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่เข้าเกณฑ์สอบ สวนโรค รวมถึงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเห็นสมควร " หุ่นยนต์แบ่งปัน" ที่ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการทางการแพทย์ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการจาก โรงพยาบาลต่อไป นาย ปฎิภาณ สุคนธมาน ได้กล่าวในตอนท้าย