เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ มอบหมายนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.ระนอง พรรคภูมิใจไทย ส่งมอบบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผลไม้ (ตะกร้า) จำนวน 9,000 ใบ ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง เพื่อใช้ในการรวบรวมและกระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด–19 โดยมีนายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระนอง ผู้นำชุมชน อสม. ฯลฯ เป็นอย่างดี ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด

สำหรับโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 มีเพื่อลดผลกระทบของสถาบันเกษตรกรจากการหยุดรับซื้อผลไม้ออกจากแหล่งผลิต โดยใช้สถาบันเกษตรกร เป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม และเพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านปริมาณและราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งเกษตรกรผู้บริโภคผลไม้ทั่วไปให้เป็นไปตามกลไกตลาด

จังหวัดระนองมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เป็นสหกรณ์ต้นทาง จำนวน 4 แห่ง คือ1.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด 2.กลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมบ้านในกรัง 3.กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น และ 4.กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาคา โดยเป้าหมาย กระจายมังคุดสู่ผู้บริโภค จำนวน 640 ตัน