ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ภูมิภาคอาเซียน ในสัปดาห์นี้ ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

อินโดนีเซีย (+1,331) และ ฟิลิปปินส์ (+561) ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
สิงคโปร์ (+257) ผู้ติดเชื้อใหม่ยังเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในกลุ่มจำกัด
ไทย (+6) และ 🇲🇾มาเลเซีย (+14) สถานการณ์ควบคุมได้
เวียดนาม, บรูไน, กัมพูชา, ลาว ผู้ติดเชื้อน้อย
พม่า ยังต้องติดตามสถานการณ์

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance