คุรุสภา+ก.ค.ศ.หาเกณฑ์ร่วมดัน"ครู"เป็นศึกษานิเทศก์ ศธ.ยันไม่หย่อนมาตรฐานแน่นอน

ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) อนุมัติในหลักการให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) กำหนดเปลี่ยนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) เพื่อช่วยเร่งรัดขับเคลื่อนงานของ ศธจ.ในระยะเริ่มแรก แต่ได้เกิดเสียงวิพากษ์ถึงการใช้คนไม่ถูกกับงาน และอาจมีการหย่อนมาตรฐานตำแหน่งจนเกิดกระแสข่าวว่า รมว.ศึกษาธิการ สั่งให้ยกเลิกแนวคิดดังกล่าวนั้น

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า ยังไม่มีคำสั่งยกเลิกแนวคิดดังกล่าว โดยคุรุสภา และสำนักงาน ก.ค.ศ. อยู่ระหว่างการหารือ เพราะรายละเอียดการเข้าสู่ตำแหน่งของ 2 หน่วยงานไม่สอดคล้องกัน

โดย ก.ค.ศ.กำหนดว่าต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา เป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และ 2 ปีสำหรับวุฒิปริญญาโทขึ้นไป มีใบอนุญาตฯ ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น ขณะที่คุรุสภา กำหนดว่าต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางการศึกษา มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือบริหารการศึกษารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นต้น เมื่อมาตรฐานตำแหน่งยังไม่สอดคล้องกัน คปภ.จึงให้ทั้ง 2 หน่วยงานไปพิจารณาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ ศธ.ยืนยันว่าจะไม่มีการหย่อนเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ระยะเริ่มต้นนี้ ศธจ.มีปัญหาขาดแคลนศึกษานิเทศก์ คงต้องให้ครูมาช่วยราชการโดยสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance