รายงาน: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯจัดหลักสูตรสวนไม้ผลคุณภาพแบบครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพแก่เกษตรกรแดนใต้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการสวนไม้ผลคุณภาพแบบครบวงจร” รุ่นที่ 3
เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการสวนไม้ผลคุณภาพแบบครบวงจร” รุ่นที่ 3 ณ แปลงนายดำ หะยะมิน เกษตรกรตัวอย่างด้านการทำนาผักบุ้ง บ้านพิกุลทอง ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสวนไม้ผลผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวหมู่บ้านรอบศูนย์ โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพของพื้นที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ดิน การจัดการสวนไม้ผล การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตปุ๋ย ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับโรคพืช/แมลงศัตรูพืชในไม้ผล พร้อมกันนี้ได้ให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งไม้ผล การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามอัตราส่วนที่ถูกหลักวิชาการ ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ รวมถึงการใส่ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีในไม้ผล ทั้งนี้ได้สนับสนุนวัสดุในการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และวัสดุแม่ปุ๋ยเคมี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จำนวน 5 ราย
ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการจัดการดูแลสวนไม้ผลผสมผสานในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิรุฬ ยอดรัก รายงาน มูหะมะ ดาโอ๊ะ ถ่ายภาพ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance