เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานคณะทำงาน ภายใต้ คทช. จังหวัดสงขลา (คณะที่ 3) คณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยนายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา และคณะทำงานฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 2 พื้นที่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดสงขลา ณ นิคมสร้างตนเองเทพา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา เนื้อที่ 130-2-62 ไร่ ซึ่งมีเกษตรกร ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 25 ราย และพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 146-2-41 ไร่ ซึ่งมีเกษตรกร ผู้ได้รับคัดเลือกให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 29 ราย