นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ได้เร่งเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ ศึกษาทำความเข้าใจมาตรการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัย โดยมีคู่มือการจัดงานไมซ์ที่ทีเส็บร่วมกับสมาคมธุรกิจไมซ์ จัดทำขึ้นมาครอบคลุมทุกเรื่องการจัดงาน เพื่อสอดรับตามแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบัน ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฎิบัติใช้ได้ทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานและผู้จัดงานทุกภูมิภาคทั่วประเทศเดินหน้าธุรกิจได้โดยเร็วที่สุด

ซึ่งสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การจัดงานในวิถีใหม่ในรูปแบบ New Normal จะต้องเตรียมการและปรับเปลี่ยนการทำงานในหลายๆ ด้านทั้งสถานที่จัดงานและผู้จัดงาน รวมถึงผู้ที่จะเข้าร่วมงานที่จะสอดรับกับวิถีดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยของการจัดงานที่จะเกิดกับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงภาครัฐที่จะต้องร่วมทำงานกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแนวปฏิบัติของรัฐบาล สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจไมซ์และการจัดงานเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

ทั้งนี้ ในการจัดทำแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการจัดทำแนวทางเร่งการผ่อนปรนเปิดกิจการและกิจกรรมไมซ์นำเสนอต่อรัฐบาลนั้น ทางทีเส็บได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และสมาคมโรงแรมไทย มาโดยตลอด ซึ่งทางรัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้นำแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์นี้ไปประกอบร่วมกับหลักเกณฑ์พิจารณาด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค และมาตรการด้านอนามัยของกรมอนามัย เพื่อใช้เป็นแนวทางหลัก และประกาศเป็นมาตรการผ่อนปรนสำหรับการดำเนินธุรกิจไมซ์เป็นระยะจนถึงปัจจุบัน

โดยในการเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคนั้น ทางทีเส็บได้ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินความพร้อมในการอนุญาตจัดงานตามแบบประเมินปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับการจัดแสดงสินค้าของทาง ศบค. ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 2 หัวข้อ คือ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ ด้านการบริหารจัดการ และการประเมินระหว่างผู้ให้บริการ ที่ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ สร้างความมั่นใจในการจัดงาน และทำความเข้าใจในหลักปฏิบัติกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดงานไมซ์ดำเนินไปด้วยความราบรื่นตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน

ด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย โดยให้ความสำคัญทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัยทั้งด้านสถานที่ และอุปกรณ์ ด้านการป้องกันสำหรับพนักงานหรือผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวัง ให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างแนวปฏิบัติมาตรฐานใหม่ (New Normal) สำหรับสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงาน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สมดุลกับการป้องกันสุขภาพของประชาชนต่อไป

ขณะที่ นางสาวปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กล่าวว่า ในส่วนของศุนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคได้ดำเนินกิจการให้บริการด้านสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และห้องประชุมในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานการรับรองจาก TMVS (Thailand MICE Venue Standard) ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน จนขึ้นเป็นผู้นำศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก และมีการขยายพื้นที่จากเดิม 35,000 ตารางเมตร มาเป็น 70,000 ตารางเมตร แต่จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้ศูนย์ฯไม่นิ่งนอนใจ นำมาตรการควบคุมหลัก 6 ข้อมาใช้ ได้แก่ 1.การบันทึกเข้า-ออกด้วยแพลทฟอร์มไทยชนะ 2.ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิที่ 37.5 ส่วน ข้อ 3. จำกัดจำนวนคน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร 4.พ่นละอองฆ่าเชื้อในพื้นที่ 5. ยึดหลัก Physical Distancing และ 6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งภายในเดือนมิถุนายนนี้

นอกจากนี้ทางทีเส็บ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยังมีแผนเข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รอยัล พารากอน ฮอลล์ และสามย่าน มิตรทาวน์ รวมถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนการเยี่ยมชมความพร้อมสถานที่จัดงานในพื้นที่ต่างจังหวัด จะเริ่มจากเมืองไมซ์ซิตี้ ได้แก่ พัทยา เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต และกระจายไปยังเมืองไมซ์ซิตี้อื่น ๆ ต่อไป