เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธานเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 จัดโดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร โดยมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

นายวิรัตน์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรมีกลุ่มเกษตรกรที่ได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในสถานะดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5 ประเภท ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนา 38 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรทำไร่ 4 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรทำสวน 12 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 10 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็น 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 65 กลุ่ม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2463 ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม การมีอุดมการณ์ร่วมกันของกลุ่ม และส่งเสริมให้สมาชิกผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด โดยการใช้หลักการและวิธีการสหกรณ์ควบคู่กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสะไมย์ กลุ่มเกษตรกรทำนาขุมเงิน กลุ่มเกษตรกรทำนาปอแดง และกลุ่มเกษตรกรทำนานาเงิน เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร รวม 25 คน

โดยมีเนื้อหาวิชาประกอบด้วย 1.การพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 2.ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 3.การพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดของสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 4.ขั้นตอนกระบวนการดำเนินธุรกิจและการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก 5.แนวทางการสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 6.ขั้นตอน กระบวนการสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 7.การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร

"ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการครั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสูงขึ้น และมีการจัดทำแผนงานและการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งอย่างน้อย 1 แผนงาน กลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานตามแผนพัฒนา กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจ สมาชิกมีความเชื่อมั่นกลุ่มเกษตรกร ทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมในธุรกิจ/กิจกรรมต่างๆ มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่และความเป็นเจ้าของกลุ่มเกษตรกร"สหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าว