นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “วอลเล็ต สบม.” หรือ วอลเล็ต สะสมบอนด์มั่งคั่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน และเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้ง่าย สะดวกสบายและเท่าเทียมกัน

โดยเป็นโครงการนำร่องที่นำเทคโนโลยีมาใช้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซึ่งเป็นการต่อยอดแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ซึ่งได้ออกแบบโครงสร้างใหม่ให้เป็นระบบการเงินแบบเปิด สามารถรองรับวอลเล็ตได้หลายตัวพร้อมๆ กัน และเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ภายใต้โครงการ MOF Blockchain ที่ได้ริเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนระบบการเงินในโลกแห่งอนาคตที่ต้องคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และลดโครงสร้างต้นทุน ผ่นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นออกไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การเปิดตัวการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มทางการเงินร่วมกันของประเทศในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้พันธบัตรออมทรัพย์เป็นรูปแบบการลงทุนตามเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของภาครัฐ ปรับลดกระบวนงานภาครัฐ ลดความยุ่งยากในการติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย

รวมถึงการใช้ e-Document เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก ธปท. และ TSD ที่สนับสนุนโครงการนำร่องนี้ และในอนาคตจะมีการต่อยอดกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลตลาดทุนไทยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จะรองรับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองอีกด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “วอลเล็ต สบม.” ได้มีการลดหน่วยลงทุนให้มีขนาดเล็กลงจากที่ต้องซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ขั้นต่ำ 1,000 บาท เป็นการลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาทเท่านั้น เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนทุกกลุ่ม ผู้ลงทุนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกผ่าน e-Wallet ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC โอนเงินเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้จากทุกธนาคารเข้าวอลเล็ต สบม. เช็คประวัติการซื้อพันธบัตรได้ทันทีแบบ real-time รวมถึงดาวน์โหลด/แจ้งความจำนงเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย การออกหนังสือค้ำประกันวงเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสมุดพันธบัตร (Book Bond) แต่จะสามารถเช็คประวัติการซื้อพันธบัตรได้ในวอลเล็ต สบม.แทน

“ผู้สนใจซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ต้องโหลดแอพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้ว และสมัครวอลเล็ต สบม. ลงทะเบียนยอมรับเงื่อนไข สามารถใช้บริการได้ทันที โดยจะได้รับดอกเบี้ยเข้าวอลเล็ต ปีละ 2 ครั้ง และเมื่อพันธบัตร ครบกำหนดอายุ 3 ปี จะได้รับเงินต้นคืนเข้าวอลเล็ต”

พร้อมกันนี้ กระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “วอลเล็ต สบม.” ให้แก่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.70% ต่อปี วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินซื้อต่อรายตั้งแต่ 100-500,000 บาท โดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันพุธที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 08.30 น. ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านวอลเล็ต สบม. ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.63 เป็นต้นไป