ผู้บริหารกรมชลประทาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ บริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม โดยมีนายศักดา คงเพชร ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 414 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาหารือกำหนดแนวทางในการผลักดันงบประมาณ ในการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 โครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง พร้อมกับพิจารณาแผนงานและกำหนดการในการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร