เทศบาลเมืองหนองคาย ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหนองคาย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการจัดร่างทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 และการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 (เพิ่มเติม)

วันที่ 17 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคาย (หลังเดิม)นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหนองคาย ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย, นายสุเทพ อินทะชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ,นายวินชัย ไวยพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย, ตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย ,ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ,บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าสาขาหนองคาย ,แขวงทางหลวงหนองคาย ,สำนักงานชลประทานจังหวัดหนองคาย ,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย, การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย, ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย และข้าราชการสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการจัดร่างทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 และการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 (เพิ่มเติม) ให้สอดคล้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และบริบทของจังหวัดที่เปลี่ยนไป จึงมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้แผนพัฒนาเทศบาลห้าปี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน