เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในเรื่องการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชี ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอสะเดา จำนวน 4 แห่ง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อ.สะเดา จ.สงขลา