เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุม 2 สำนักพระราชวัง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบตราสัญลักษณ์ SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ให้แก่พระบรมมหาราชวัง โดยพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ร่วมพิธีฯ ด้วย ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยการกระตุ้น ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการและด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นการให้บริการที่ดีเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา ทั้งยังมีความจำเป็นต้องลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจาย ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุข และได้รับประสบการณ์ที่ดี ตลอดเวลาที่มาเยือนประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนและชาวต่างชาติเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) ได้เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 หลังจากรัฐบาลผ่อนปรนกิจกรรม และกิจการต่าง ๆ มาเป็นระยะ ซึ่งสำนักพระราชวัง ได้ดำเนินการ ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้แก่ผู้เข้าชมพระบรมมหาราชวังเป็นอย่างดี โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. คนไทยเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนชาวต่างชาติค่าเข้าชมคนละ 500 บาท

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance