นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายอารัญ จั่นจีน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุม กับ สหกรณ์บริการส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด โดยประธานกรรมการ ดร.เจมส์ ลิ้มรพีพงษ์ และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับและประชุมหารือด้านการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ กับ สหกรณ์การเกษตรสมัชชาปราสาท จำกัด โดยมี นางสาวภนิดา สู้เหิม เลขานุการสหกรณ์ฯ, นางละออง วงษ์สระ กรรมการสหกรณ์ฯ และนายภัทรกฤติ สวนงาม ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้แทนของสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุม

จากการประชุมหารือดังกล่าว สหกรณ์บริการส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์การเกษตรสมัชชาปราสาท จำกัด โดยจะสั่งบรรจุข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตรสมัชชาปราสาท จำกัด เป็นตราของสหกรณ์เอง เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับสมาชิกและประชาชนในจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีขนาดเริ่มต้นถุงบรรจุ 5 กิโลกรัม ทั้งนี้ คณะกรรมการและสมาชิกได้มีการนำข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตรสมัชชาปราสาท จำกัด มาทดสอบหุงและรับประทานด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก

สำหรับสหกรณ์การเกษตรสมัชชาปราสาท จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 2/01/2540 ประเภทสหกรณ์การเกษตร ดำเนินธุรกิจด้านการรวบรวมและแปรรูปข้าวเปลือกของสมาชิกมาจำหน่าย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิสุรินทร์ เป็นข้าวที่มีสีขาว กลิ่นหอม เมล็ดสวย รับประทานอร่อย และปลอดสารพิษ เป็นข้าวนาปี ซึ่งสมาชิก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาประมาณ 100 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ ซึ่ง สหกรณ์บริการส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด จึงต้องการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อจะได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ที่ดีของสหกรณ์การเกษตรสมัชชาปราสาท จำกัด มาจำหน่ายให้กับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่เป็นเมืองอุตสาหกรรม พื้นที่เพาะปลูกข้าวค่อนข้างน้อย ให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับประทานข้าวที่ดี มีประโยชน์และเป็น ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพเกษตรให้เติบโตและยั่งยืน เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โดยมีการทำเป็นรูปแบบสัญญาซื้อขายกันอย่างชัดเจนต่อไป