"ปรเมศวร์" นำทีมพลังรักษ์สหกรณ์ สู้ศึกเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุลประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) รศ.(พิเศษ)พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ อดีตประธาน ชสอ. และนายกสมาคมนักบริหารสหกรณ์ฯ ในฐานะคณะกรรมการบริหารทีมพลังรักษ์สหกรณ์ นำทีมผู้สมัคร เป็นคณะกรรมการ ชสอ. ชุดที่ 48 ซึ่งแต่ละท่านได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหา คนเก่ง คนดี มีความรู้ ความสามารถ จากผู้แทนทุกวิชาชีพและจากเขตพื้นที่เพื่อสานงานต่อกองงานใหม่ภายใต้นโยบาย 6 ระบบ คือ

1.ระบบการบริหารจัดการ เน้นเรื่องการทำให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นศูนย์กลางทางการเงิน หาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์สมาชิก และจัดตั้งกองทุนเสถียรภาพ เพื่อแก้ปัญหาให้แก่สหกรณ์กรณีเจอภาวะวิกฤต เช่น หุ้นกู้การบินไทย 2.ระบบสวัสดิการลดความเสี่ยงของผู้ค้ำด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 3.พัฒนาบุคลากรของคนในกระบวนการสหกรณ์เป็นนักสหกรณ์มืออาชีพ 4.ระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเสริมบทบาทของเขตพื้นที่ 5.ระบบการออมส่งเสริมการออม เพื่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของสมาชิกยามชรา 6.ระบบสินเชื่อ