เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในเรื่องการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชี ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ในอำเภอนาทวี จำนวน 3 แห่ง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก อ.นาทวี จ.สงขลา