เมื่อ 16 มิ.ย.63 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร นำโดยนายพรชัย จันทร์เอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายศักดิ์ เกียรติวินัยสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร,พันเอก ทินกร เปรมมณี รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร และ ว่าที่ร้อยตรี กันตภณ หมดมลทิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร,กองสาธารณสุข ฯ อบต.ทะเลชุบศร ได้จัดทำ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563 โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีประชาชน นำ สัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นายพรชัย จันทร์เอี่ยม กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าภายใน ตำบลทะเลชุบศรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ (Hydrophobia) เป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลาง ที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า สามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ ในประเทศไทยสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญคือสุนัขและแมว จากแนวทางการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่ผ่านมา ได้เน้นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ทั่วทั้งตำบลทะเลชุบศร จากการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคน พบว่าผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ในการดูแลทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคนี้ให้หมดไป