รายงาน: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมาทำการศึกษาพัฒนากับการเพาะเห็ดในสภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลายชนิดมาเป็นวัสดุหลัก และปรับปรุงเทคนิควิธีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ “เห็ดหลินจือแดง” ซึ่งการเพาะเห็ดชนิดนี้ จะใส่เชื้อเห็ดลงในถุงช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ทำการเปิดดอก ต้นเดือนเมษายนเก็บดอกได้ เห็ดหลืนจือจะมีดอกเดียวมีน้ำหนักประมาณ 30 – 70 กรัม ดอกเห็ดรุ่นที่สองหนัก 20 – 40 กรัม เห็ดชอบอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 24 – 32 องศา โดยดอกเห็ดรุ่นที่สองจะออกดอกให้เก็บได้อีกหลังจากการเก็บเกี่ยวรุ่นแรกภายใน 30 – 40 วัน ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแห้ง บรรจุ 30 กรัม ราคา 50 บาท วิธีการชง น้ำเปล่า 1 ลิตร ใส่ 3 ชิ้น หรือกดน้ำร้อนใส่แก้วกาแฟ 1 ใบ ต่อ 1 ชื้น
หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กิจกรรมเพาะเห็ดศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance