เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เนรเทศคนไทย-ห้ามเข้า ราชอาณาจักร

ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 7/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ว่าการเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทำมิได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคหนึ่ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance