เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อม คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่กำลังศึกษาการเรียนอยู่ที่บ้านผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์หรือทางทีวีดิจิตัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการได้ทราบถึงปัญหาของการเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง จะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุง พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด – 19

นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอื่นๆ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กรณีโรงเรียนขนาดเล็กและมีพื้นที่ สามารถให้นักเรียนร่วมกิจกรรมได้ปกติภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง กรณีมีพื้นที่จำกัด ให้นักเรียนเข้าแถวที่โต๊ะในห้องเรียน หรือเข้าแถวหน้าห้องเรียน มาตรการในห้องเรียน ให้มีการจัดโต๊ะเรียนจำนวน ไม่เกิน 20 ตัว โดยแต่ละตัวเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ให้ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน สำหรับการนอนของนักเรียนปฐมวัย ให้งดการใช้เครื่องปรับอากาศ อาจใช้พัดลมแทน มาตรการสำหรับการรับประทานอาหาร ให้โรงเรียนพิจารณาจัดที่รับประทานอาหารทั้งในห้องเรียนและโรงอาหาร และเหลื่อมเวลาตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน โดยในโรงอาหารต้องมีฉากพลาสติกใสกั้น เว้นระยะ และต้องใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือ.

Life IF