วธ.จับมือป.ป.ช.ทำคลิปประกวดต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
เมื่อวานนี้ (9 มิ.ย. 63) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการประชุมหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ร่วมกับ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยได้พิจารณาถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาสำคัญของชาติที่สร้างความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน แม้ว่ารัฐบาลทุกยุคจะประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ แต่ปัญหาคอร์รัปชันยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลดน้อยลงได้ ทั้งยังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องสร้างความร่วมมือเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยในช่องทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในมิติวัฒนธรรม ได้เห็นสมควรให้จัดโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563

รองปลัดวธ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมเห็นว่าการแสดงพื้นบ้านสามารถสอดแทรกเนื้อหาสาระเรื่องราวต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนทุกภาคทุกระดับ เห็นตัวอย่างชัดเจนจากการที่วธ. ได้จัดทำสื่อรณรงค์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชน รับรู้และเข้าใจถึงโรคนี้ รวมถึงการมาตรการต่างๆ ในการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี ผ่านการแสดง ขับซอ แหล่ ลำตัด โนรา ดังนั้น จึงควรปลูกฝังค่านิยมเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน เรื่องความโปร่งใส ต่อต้านทุจริต ทุกรูปแบบ ด้วยการประกวดคลิปวีดิโอรณรงค์ต่อต้านทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต ให้กับประชาชนในแต่ละภูมิภาค ผ่านภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ
“ทั้งนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ ได้ส่งผลงานเข้าคัดเลือก เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้ สอบถามสายด่วนวัฒนธรรม 1765” นางยุพา รองปลัดวธ. กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance