กรมการศาสนาเสนอเยียวยา “เทวสถาน–โบสถ์คริสต์–มัสยิด – วัดซิกข์” กว่า 8 พันแห่งผลกระทบโควิด-19 เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา อาสาฬหบูชา หล่อเทียนเข้าพรรษา
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 63 นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า จากการประชุมกรณีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านศาสนาทั้ง 5 ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ร่วมกับสำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหารือถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาช่วยเหลือพระสงฆ์ สามเณร ที่เสนอโดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี เสนอให้มีการเยียวยาพระสงฆ์สามเณร ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.เป็นค่าบริหารจัดการวัดและค่าใช้จ่ายภายในวัดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดที่มีการงดจัดกิจกรรมและวันสำคัญทางศาสนาที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ส่วนอีก 4 ศาสนา ศน.ได้ทำการสรุปผลการสำรวจศาสนสถานที่อยู่ในความดูแลทั้งโบสถ์คริสต์ มัสยิด เทวสถาน และวัดซิกข์ ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือรวมกว่า 8 พันแห่ง

นายกิตติพันธ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือของทั้ง 4 ศาสนาเนื่องจากไม่สามารถคำนวณระบุเป็นรายบุคคลออกมาได้เช่นเดียวกับคณะสงฆ์ที่พำนักอยู่ภายในวัด อีกทั้งบางศาสนายังแยกการสังกัดและมีเครือข่ายที่แตกต่างกัน เช่น ศาสนาคริสต์ จะมีการแยกเป็นนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสเตนต์ จึงเห็นว่าควรให้การช่วยเหลือไปยังองค์กรของแต่ละศาสนาเป็นผู้ดำเนินการ สนับสนุนไปเป็นค่าบริหารจัดการภายในศาสนสถานเช่นเดียวกันกับคณะสงฆ์ ตั้งแต่ช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นเวลา 3 เดือน โดยมอบหมายให้ศน.กลับไปจัดทำแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ และนำกลับมาเสนอยังที่ประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะมีการสรุปผลและเสนอพร้อมกันกับการเยียวยาของทางคณะสงฆ์

“จากที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่อเนื่อง จึงมีประชาชนสอบถามถึงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนายังวัดต่างๆ นั้น เบื้องต้นจะต้องรอความชัดเจนจากทางมหาเถรสมาคม (มส.) ที่จะมีมติให้มีการเปิดวัดจัดกิจกรรมทางศาสนาได้หรือไม่ หากมีมติให้จัด ในส่วนของศน.จะเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะกลับมาอีกครั้ง โดยใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด สำหรับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ ทางศน.ได้รับพุ่มเทียนพระราชทานเพื่ออัญเชิญไปถวายยังพระอารามต่างๆ กว่า 300 แห่ง รวมทั้งมีการหล่อเทียนพรรษายังไปยังวัดต่างๆ อีกด้วย” นายกิตติพันธ์ อธิบดีศน. กล่าว