เช้าวันนี้ (7 มิ.ย. 63) วงการศิลปะของไทยสูญเสีย ศ.“วิโชค มุกดามณี” ศิลปินแห่งชาติ ทัศนศิลป์ (สื่อผสม) จากไปด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ณ โรงพยาบาลศิริราช
นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช 2555 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา0 6.10 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สิริรวมอายุ 67 ปี โดยทายาทขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 7 มิ.ย. เวลา 18.30 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 7-13 มิ.ย. เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 1 วัดตรีทศเทพ

ประวัติโดยสังเขป ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2496 ที่จังหวัดสงขลา จบการศึกษา ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปริญญาโท สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Diploma, Art Education (Graphic Design Contemporary Art) จาก Tokyo Gakugie University ประเทศญี่ปุ่น ในด้านการทำงาน เคยเป็นผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ เป็นอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มแสดงงานศิลปะตั้งแต่ปี 2517 ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, ไต้หวัน, ยูโกสลาเวีย, ออสเตรเลีย และเยอรมนีตะวันตก

ท่านเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย โดยเริ่มจากการสร้างงานจิตรกรรมในยุคแรกๆ จากรูปร่างและเรื่องราวของมนุษย์ จากนั้นจึงนำเรื่องราวชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมของสังคมไทยที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความเจริญทางด้านวัตถุและสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาการสร้างสรรค์ โดยแสดงออกสู่รูปแบบศิลปะแนวสื่อผสม ผลงานจิตรกรรมและศิลปะแนวสื่อผสม ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงนับได้ว่าเป็นศิลปินที่มีความทันสมัย และมีคุณูปการต่องานศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance