พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่
จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 393 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัย
ให้ทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และช่วยซ่อมแซม หลังคาบ้าน ให้สามารถพักอาศัยได้เป็นการเร่งด่วน แล้ว

จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 73 ตำบล 513 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพล จากหย่อมความกดอากาศต่ำ ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2563 ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในพื้นที่ต่างๆและในอำเภอโพธิ์ทอง ส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน ใน 13 ตำบล 64 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 403 ครัวเรือน

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน