ร่วมสมัย/ชะมวง พฤกษาถิ่น: 63 ศิลปินร่วมสมัยล้านนา รวมพลังสร้างผลงานศิลปะบันทึกประวัติศาสตร์โควิด-19 ส่งต่อน้ำใจสู่บุคลากรทางการแพทย์ภาคเหนือ
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า สศร.ได้ร่วมกับเครือข่ายศิลปินภาคเหนือ นำโดย รศ.ลิปิกร มาแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการศิลปะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “หยุดเชื้อ อยู่บ้าน สร้างงานศิลป์ สู้วิกฤติโควิด-19” สนับสนุนให้ศิลปินได้นำแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ส่งพลังแห่งความสุขและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกหน่วย รวมถึงผู้ป่วยโควิด–19 ในโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด–19 ในภาคเหนือ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพลังบวกให้แก่สังคมไทยโดยศิลปิน 63 คน จะใช้เทคนิควิธีการอิสระตามลักษณะส่วนตน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบันทึกประวัติศาสตร์จำนวน 63 ภาพ ซึ่งเท่ากับปีที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รศ.ลิปิกร มาแก้ว กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 รัฐบาลมีนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ส่งผลกระทบกับกลุ่มศิลปินทุกแขนง จาการสำรวจผ่านออนไลน์พบว่า กลุ่มศิลปินอิสระได้รับผลกระทบมากที่สุด ไม่มีรายได้ ไม่มีสถานที่ขายและแสดงผลงาน ขณะที่กลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิตนักศึกษา เพิ่งจบการศึกษาในช่วงเกิดโควิด-19 ก็ตกงานทันที ไม่มีแรงบันดาลใจ ไร้ที่พึ่งพา แต่สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือ ต้องการแสดงน้ำใจช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาล ที่ต้องเสียสละตนเพื่อดูแลผู้ป่วย ดังนั้นจึงเกิดการรวมพลังกลุ่มศิลปินภาคเหลือในการร่วมบันทึกและจารึกประวัติศาสตร์ของชาติในยามวิกฤติ และเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

“การสร้างงาน ได้มุ่งเน้นนำเสนอสิ่งที่ดีๆ การทำความดีด้วยหัวใจ มุมมองแง่บวกที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การดูแลซึ่งกันและกัน การแบ่งปัน จิตอาสา เมื่อศิลปินสร้างงานครบทั้ง 63 ภาพแล้ว จะนำไปจัดนิทรรศการแสดงที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา พร้อมนำเสนอผ่านทางออนไลน์ สื่อดิจิทัล และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งต่อไปให้คนทั่วโลกเห็นน้ำใจคนไทย จากนั้นจะส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รวมถึงที่ จ.ลำพูน และลำปาง เพื่อนำไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ในวันที่ 28 ก.ค.นี้ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เชื่อว่าภาพจะเป็นกำลังใจ เครื่องเตือนใจในการใช้ชีวิตของคนยุค New Normal ชีวิตวิถีใหม่ได้” รศ.ลิปิกร เครือข่ายศิลปินภาคเหนือ กล่าว
63 ศิลปินล้านนาร่วมสร้างศิลปะ ส่งกำลังใจบุคลากรทางแพทย์พื้นที่ภาคเหนือ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance