วันนี้( 2 มิถุนายน 2563)​ นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฎิบัติหน้าที่นายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดอบจ.อุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินงบประมาณอุดหนุนให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 29,200,000.-(ยี่สิบเก้าล้านสองแสนบาท) ตามโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับมอบ ที่ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

โดยก่อนหน้านี้ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาด และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี โดยประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลเมืองแจระแม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มิให้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการมอบงบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าว เพื่อนำไปจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ ชุดตู้ negative Pressure เคลื่อนที่ เครื่องตรวจ Pcr พร้อมห้องสำหรับตรวจเชื้อ ชุดตรวจเร็ว ชุดตรวจยืนยัน เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ เครื่องสะท้อนภาพถ่ายผ่านจอมอนิเตอร์สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ เครื่องตรวจจับอุณภูมิร่างกาย และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสผิว ระบบอินฟาเรด ให้กับโรงพยาบาลสนามประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เป็นไปตามวัดถุประสงค์เป้าหมาย แผนการดำเนินงานของโครงการฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance