ก.วัฒนธรรม(วธ.) โดยกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มอำนวยการพิธีการศพฯ ทั่วประเทศ 193 อัตรา
กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มอำนวยการพิธีการศพฯ กรุงเทพมหานคร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 1-15 และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีตำแหน่งว่างทั่วประเทศ รวม 193 อัตรา เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ทำหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีการศพฯ น้ำหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทานและเครื่องเกียรติยศประกอบศพ (หีบ โกศ) ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ลำเลียง เครื่องประกอบเกียรติยศ สำหรับการปฏิบัติในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน รวมทั้งดูแล บำรุง รักษา วัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

ทั้งนี้ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา สอบโดยวิธีการสัมภาษณ์และทดสอบการปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพิธีการต่างๆ ศาสนพิธี ประสบการณ์ บุคลิกภาพ มีทัศนคติและแรงจูงใจในการทำงาน เป็นต้น ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและขอยื่นใบสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และให้สมัครสอบได้เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น โดยสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://www.m-culture.go.th/personnel/ewt_dl_link.php?nid=1342&filename=... หัวข้อ การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 8- 20 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ระเบียบการสอบและสถานที่สอบในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นี้

แฟ้มภาพ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance