วันที่ 31 พ.ค.63 เวลา 15.42 น. ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ครบทั้ง 5 วันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะเป็นการลงมติทีละฉบับ ทั้งนั้สมาชิกสภามีทั้งหมด 487 คน ฝ่ายรัฐบาล 276 คน ฝ่ายรัฐบาล 211

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงมติได้แยกเป็นรายฉบับดังนี้

1.พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 วงเงิน 1ล้านล้านบาท

มีจำนวนผู้เข้าประชุม 481

เห็นด้วย 274

ไม่เห็นด้วย 0

งดออกเสียง 207

ไม่ลงคะแนนเสียง 0

2.พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 วงเงิน 5 แสนล้านบาท   ผลการลงมติ

มีจำนวนผู้เข้าประชุม 481

เห็นด้วย 275

ไม่เห็นด้วย 1

งดออกเสียง 205

ไม่ลงคะแนนเสียง 0

3.พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 ผลการลงมติเป็นดังนี้

จำนวนผู้เข้าประชุม 482

เห็นด้วย 274

ไม่เห็นด้วย 195

งดออกเสียง 12

ไม่ลงคะแนนเสียง 1

และ 3.พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 วงเงิน4แสนล้านบาท ผลการลงมติ

จำนวนผู้เข้าประชุม 482

เห็นด้วย 274

ไม่เห็นด้วย 195

งดออกเสียง 12

ไม่ลงคะแนนเสียง 1

ทั้งนี้เมื่อที่ประชุมสภาฯได้อนุมัติให้ความเห็นชอบแล้ว จะส่งให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance