เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 พ.ค.63 ที่ห้องประชุมสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะกำกับดูแลด้านการศึกษาเปิดการประชุมมอบนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาโดยการใช้งานระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 SBMLD–Innovation Schools สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบดูแลระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนมัธยมในสังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 58 แห่ง จัดแบ่งเป็น 6 กลุ่มโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมฝึกอบรมการวางแผนจัดการระบบห้องเรียนออนไลน์ เรียนรู้ทำความเข้าใจการใช้งานระบบ Ipowersky และการนิเทศการสอนออนไลน์ โดย ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง เป็นวิทยากรให้ความรู้ทำความเข้าใจผ่านการประชุมทางไกลทางจอภาพ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษานำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาท้องถิ่นอย่างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

นายอนุวัฒน์ฯ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา ให้ความสำคัญการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่ง อบจ.นครราชสีมา มีภารกิจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนมัธยมจำนวน 58 แห่ง ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบมากที่สุดในประเทศไทย นโยบายการศึกษาจึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบประเทศไทย 4.0 มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้ผ่านการทดสอบและสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตามข้อมูลการสำรวจนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 30,000 คน เฉลี่ยประมาณ 8 % หรือ 2,400 คน ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์การสื่อสาร อบจ.นครราชสีมา ได้เตรียมให้การช่วยเหลือ เยียวยาตามความเหมาะสม เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้เต็มรูปแบบ

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน