รายงาน: แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนหนึ่งงานขยายผลของศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ทำการสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่พืชสวน โดยปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติแบบอิสระ ไก่สามารถเดินเล่น คุ้ยเขี่ยหาอาหารได้ เช่น มด แมลง และหญ้า เป็นต้น เป็นการช่วยลดความเครียดให้กับไก่ จึงทำให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรงอารมณ์ดีและผลิตไข่ไก่อินทรีย์ที่มีคุณภาพ ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปลอดภัยต่อผู้บริโภคเหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ ดังนั้นจึงส่งผลให้ราคาไข่ไก่สูงกว่าปกติ
ปัจจัยหลักในการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีให้ได้ผลผลิตดี พื้นที่การเลี้ยง ต้องเป็นพื้นที่โปร่ง อากาศถ่ายเทดี สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ การคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ไข่ ควรเป็นสายพันธุ์ที่มีความแข็งแรง ไก่มีอายุยืน ให้ไข่เร็วและยาวนาน อัตราการปล่อยไก่ไข่ต้องเหมาะสมกับพื้นที่ อัตราไม่เกิน 4 ตัว / ตารางเมตร และมีโรงเรือนสำหรับรังนอนและรังไข่ ไม่ควรเกิน 7 แม่ต่อรัง
อาหารสัตว์ ควรเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ สามารถหาได้ตามท้องถิ่น เช่น มันสำปะหลัง, รำข้าว, ปลายข้าว, ผักสีเขียว ร่วมกับอาหารเสริม เช่น แร่ธาตุ, สมุนไพร เป็นต้น
ลักษณะโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. โรงเรือน เพื่อวางไข่และเพื่อหลับนอน 2. พื้นที่สนามหญ้า เพื่อให้ไก่ได้เดิน/วิ่งเล่นออกกำลังกายและเป็นพื้นที่หาอาหาร
หมายเหตุ การเลี้ยงไก่ไข่จะต้องมีการจัดการโรงเรือนที่ดีเหมาะสม และเพื่อง่ายต่อการควบคุมโรค

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance