เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 นายรณฤกต ก่อประภากิจ ประธานสถาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการกระชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม- ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “ดร.ฝอ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ-นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด- ปลัดเทศบาล-ผู้อำนวยการกองงาน หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมท่ห้องประชุมชั้น 4 (บุศราคัม) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด จะยึดถือปฎิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID 19 ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ เพื่อพัฒนานครแม่สอด ท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน