รายงาน: วธ.นำร่อง “บวร On Tour” ต้นแบบชวนเที่ยววิถีวัฒนธรรม เติมรายได้เศรษฐกิจชุมชน
กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมแผนวัฒนธรรมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-19 คลี่คลาย นำร่องบวร On Tour ต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง ชวนคนไทยเที่ยวกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน
เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ผ่านระบบ video conferrence ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ที่แต่ละสำนักฯ ได้ช่วยกันปฏิบัติงานช่วงการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในการนำนโยบายของวธ. ไปดำเนินการในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีส่งผลต่อระบบทางเศรษฐกิจและสังคม มีการสำรวจเครือข่ายวัฒนธรรมขอรับการเยียวยาเพื่อนำเสนอกระทรวงการคลัง จัดทำทะเบียนเครือข่ายวัฒนธรรมทุกสาขาเป็น big data เป็นฐานข้อมูลใหญ่ไว้อย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ กิจกรรมโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล อาทิ การมอบสิ่งของจำเป็นหรือถุงยังชีพ การช่วยเหลือวัดในพื้นที่จัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช และการตั้งตู้ปันสุข รวมไปถึงการทำความเข้าใจข่าวสารรัฐบาล ศบค. กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโควิด-19 ไปยังชุมชนคุณธรรมฯ 22,000 ชุมชน การสร้าง New Normal ชีวิตวิถีใหม่ เป็นต้น

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า สำหรับรัฐบาลเตรียมประกาศแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยในส่วนของวธ. ได้ให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง อาทิ โครงการชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางเศรษฐกิจและสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มหกรรมวัฒนธรรม การเตรียมฟื้นฟูและถ่ายทอดของเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯ โดยในส่วนของชุมชนนั้น หลังจากได้ดำเนินโครงการ บวร On Tour จำนวน 1,000 ชุมชนทั่วประเทศ ทางวัฒนธรรมจังหวัดคัดเลือกขึ้นมาจังหวัดละ 1 ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบ นำร่องเป็นชุมชนที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม

“ชุมชนที่คัดเลือก มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์หาชมได้ยาก เช่น ภูมิทัศน์สวยงาม วิถีชีวิต ธรรมชาติ อาหารท้องถิ่น มีการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้มีคุณค่า มูลค่าสูงขึ้น สร้างระบบช่องทางการจองที่พัก ซื้อสินค้า นอกจากนี้เป็นชุมชนที่มีหลักคุณธรรม ศีลธรรมอันดี มีตู้แบ่งปันสุข โรงทาน ไม่มีการลักขโมย ยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม โดยมีพลังบวรที่เข้มแข็ง มีคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนฯ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คลิปวีดิทัศน์นำเสนอชุมชน เมื่อนักท่องเที่ยวดูแล้วทำให้อยากไปเยือน ฯ โดยวัฒนธรรมจังหวัดจะต้องวิเคราะห์ชุมชน จัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพว่าจังหวัดใดดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายภายในเดือนพฤษภาคมนี้” นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดวธ. กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance