ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว และโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และประสานงานเพื่อสนับสนุนการทำการเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในช่วงเปิดเทอม

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance